News

Информативни сесии во склоп на повик за доделување на грантови

15 Aug, 2023


img

Тимот на ЦНВП Северна Македонија организира инфо сесии во склоп на повикот за доделување на грантови како дел од проектот „Одржливо користење на природните ресурси во Кораб-Коритник, Шара и Албанските Алпи“, финансиски поддржан од ПОНТ.

Ги покануваме сите заинтересирани потенцијални апликанти да дојдат на сесијата која најмногу им одговара и да се информираат за начинот на аплицирање.

Распоред на инфо сесиите:

  • 21 август – 11.00 до 12.30 часот – Општина Гостивар
  • 22 август – 11.00 до 12.30 часот – Општина Јегуновце
  • 22 август – 14.00 до 15.30 часот – Општина Теарце
  • 23 август – 11.00 до 12.30 часот – Општина Маврово Ростуше
  • 24 август – 11.00 до 12.30 часот – Општина Врапчиште
  • 24 август – 14.00 до 15.30 часот – Општина Боговиње
  • 25 август – 11.00 до 12.30 часот – Општина Тетово

За време на информативните сесии, учесниците ќе имаат прилика да постават прашања врзани со повикот за грантирање и директно да добијат одговор од проектниот тим на ЦНВП.

Минималниот износ за доделување на грант изнесува 5000 евра а максималниот износ е 20 000 евра во денарска против вредност.

Можност за аплицирање имаат локални невладини организации, мали и средни претпријатија, општини, индивидуални регистрирани земјоделци и локални заедници, на територијата на Националниот парк Маврово и Националната Парк Шар Планина (Северна Македонија) конкретно во општините Теарце, Јегуновце, Тетово, Боговиње, Врапчиште, Гостивар и Маврово-Ростуше.

Сите информации за процесот на аплицирање можете да ги најдете на линкот подолу: http://www.cnvp-eu.org/eng/new.php?mv=12&id=1509

Крајниот рок за поднесување апликации е 7 септември 2023 година.

 

Sesione informuese në lidhje me thirrjen për grante nga CNVP Maqedoni e Veriut

Ekipi i CNVP Maqedoni e Veriut organizon sesione informative si pjesë e thirrjes për grante të projektit "Përdorimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore në Korab-Koritnik, Sharr dhe Alpet Shqiptare". mbështetur financiarisht nga PONT.

Ftojmë të gjithë aplikantët e mundshëm të vijnë në sesionin që u përshtatet më shumë dhe të marrin informacion se si të aplikojnë.

Orari i sesioneve informative:

• 21 gusht – ora 11:00 – 12:30 – Komuna e Gostivarit

• 22 gusht – ora 11:00 – 12:30 – Komuna e Jegunovcës

• 22 gusht – ora 14:00 – 15:30 – Komuna e Tearcës

• 23 gusht – ora 11:00 – 12:30 – Komuna e Mavrovës dhe Rostushës

• 24 gusht – ora 11:00 – 12:30 – Komuna e Vrapçishtit

• 24 gusht – ora 14:00 – 15:30 – Komuna e Bogovinës

• 25 gusht – ora 11:00 – 12:30 – Komuna e Tetovës 

 

Gjatë sesioneve informuese, pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të bëjnë pyetje në lidhje me thirrjen për grant dhe të marrin një përgjigje të drejtpërdrejtë nga ekipi i CNVP. Vlera minimale e ndarjes së grantit është 5000 euro dhe vlera maksimale është 20 000 euro.

Mundësi për aplikim kanë organizatat joqeveritare lokale, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, komunat, fermerët individualë të regjistruar dhe bashkësitë lokale, në territorin e Parkut Nacional të Mavrovës dhe Parkut Kombëtar Mali Sharr (Maqedonia e Veriut) konkretisht në komunat e Tearcës, Jegunovcës, Tetovës, Bogovinës, Vrapçishtit, Gostivarit dhe Mavrovës-Rostushës.

Të gjitha informacionet rreth procesit të aplikimit mund të gjenden në linkun e mëposhtëm: http://www.cnvp-eu.org/eng/new.php?mv=12&id=1509

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 7 shtator 2023.