News

Announcement - CNVP North Macedonia/ Grant winners / open call Ref. No: EA_038/01-2023

06 Nov, 2023


img

Announcement:

CNVP North Macedonia announces the grant winners, as a result of the open call for proposals for grants with reference number. Ref. No: EA_038/01-2023, as part of the project "Sustainable use of natural resources for cross-border socioeconomic development of protected areas in North Macedonia and Albania (Korab-Koritnik, Shara and the Albanian Alps)", financed by PONT. 13 proposed applications have been selected and will be supported by a grant.

Известување:

ЦНВП Северна Македонија ги објавува добитниците на грантови, како резултат на отворениот повик за предлози за грантови со референтен број. Реф. Бр: EA_038/01-2023, во склоп на проектот „Одржливо искористување на природните ресурси за прекуграничен социоекономски развој на заштитените подрачја во Северна Македонија и Албанија (Кораб-Коритник, Шара и Албанските Алпи)“, финансиран од страна на PONT. Избрани се 13 предлог апликации кои ќе бидат поддржани со грант.

Njoftim:

CNVP Maqedonia e Veriut shpall fituesit e granteve, si rezultat i thirrjes së hapur për propozime për grante me numër referencë. Ref. Nr: EA_038/01-2023, si pjesë e projektit "Përdorimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore për zhvillimin ndërkufitar socio-ekonomik të zonave të mbrojtura në Maqedoninë e Veriut dhe Shqipëri (Korab-Koritnik, Sharr dhe Alpet Shqiptare)", financuar nga Fondi i Natyrës Prespa Ohër (PONT). Janë përzgjedhur 13 aplikacione të propozuara dhe do të mbështeten nga një grant.

 

 List of winners​ /Список на добитниците/ Lista e përfituesve: 

 1. Китка Интернационал ДООЕЛ  -  (Hostel Kitka Internacional LLC)
 2. Здружение на жени фармери МОЈА ФАРМА -  (Association of Women Farmers MY FARM)
 3. ЛАГ Скардус  - (Local Action Group – Skardus)
 4. Здружение за образование, култура, туризам и екологија РЕНЕСАНСА 2019 - (Association for Education, Culture, Tourism and Ecology RENAISSANCE 2019)
 5. Гостилница Самет -  (Gostilica Samet)
 6. Општина Маврово Ростуше  - (Mavrovo Rostuše Municipality)
 7. SHB Tetovo_Здружение Планинарско Друштво Тетово (SHB Tetovo_ Tetovo Mountaineering Association)
 8. СПЕЛЕОЛОШКИ Клуб Кораб Гостивар - (SPELEOLOGY Club Korab Gostivar)
 9. Здружение ЦИРЗ Тетово -  (Center for Innovation and development of the community Tetovo)
 10. Здружение Центар за oбразование и медиација на млади Гостивар- Association Center for Education and Mediation of Youth Gostivar
 11. Дани Фарм Плус Дооел Тетово -  (Dani Farm DOOEL)
 12. Здружение за култура Карнвевалет Илире с.Босовце Тетово (Association for Culture Karnvevalet Ilire village Bosovce Tetovo)
 13. Здружение организаирана асоцијација на Младите Гостивар (Organized Association of the Youth of Gostivar)