News

ЦНВП Северна Македонија објавува отворен повик за ангажирање на видео продукција

17 May, 2024


img

За потребите на проектот “Одржливо користење на природните ресурси во Шара, Кораб Коритник и Албанските Алпи“ имплементиран од страна на ЦНВП а финансиски поддржан од Фонд за природа „Преспа-Охрид“ (ПОНТ), ЦНВП Северна Македонија  објавува повик за доставување на понуди за набавка на услуги за снимање и монтажа на 10 (десет) крати видеа во времетраење од 2 до 4 минути.

Понудите се доставуваат по електронски пат на е- маил адресата contact@cnvp-eu.org. Краен рок за доставување на понудата е петок 31 мај, 2024 година до 16.00 часот.

Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние понуди што нема да ги содржат потребните елементи или не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат земени предвид за понатамошна евалуација. Секој понудувач може да учествува само со една понуда. Целокупната документација со повеќе детали за повикот може да се преземете на линковите подолу.

 

Për nevojat e projektit "Përdorimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore në Sharrë, Korab Koritnik dhe Alpet Shqiptare" i zbatuar nga Këshilli Kombëtar i Maqedonisë së Veriut dhe i mbështetur financiarisht nga Fondi i Natyrës "Prespa-Ohër" (PONT), CNVP Maqedonia e Veriut shpall konkurs për blerjen e shërbimeve për regjistrimin dhe montimin e 10 (dhjetë) videove të shkurtra në kohëzgjatje nga 2 deri në 4 minuta.

Ofertat dorëzohen në mënyrë elektronike në adresën e emailit contact@cnvp-eu.org. Afati i fundit për dorëzimin e ofertës është e premte, 31 maj 2024 deri në orën 16:00.

Ofertat që do të mbërrijnë pas afatit të caktuar, si dhe ato oferta që nuk përmbajnë elementët e nevojshëm ose nuk janë bërë sipas propozimeve të thirrjes, nuk do të merren parasysh për vlerësim të mëtejshëm. Çdo ofertues mund të marrë pjesë vetëm me një ofertë. I gjithë dokumentacioni me më shumë detaje rreth thirrjes mund të shkarkohet nga lidhjet e mësipërme.