News

CNVP Северна Македонија објавува отворен повик за доделување на грантови

10 Jul, 2023


img

CNVP Северна Македонија објавува отворен повик за доделување на грантови како дел од проектот „Одржливо користење на природните ресурси во Кораб-Коритник, Шара и Албанските Алпи“. финансиски поддржан од Фонд за природа „Преспа – Охрид“ ПОНТ.

Можност за аплицирање имаат локални невладини организации, мали и средни претпријатија, општини, индивидуални регистрирани земјоделци и локални заедници, на територијата на Националниот парк Маврово и Националната Парк Шар Планина (Северна Македонија) конкретно во општините Теарце, Јегуновце, Тетово, Боговиње, Врапчиште, Гостивар и Маврово-Ростуше.

Грантови се наменети за поддршка на локаните заедници, промовирајќи одржливо користење на природните ресурси и туризам заснован на природа во правец на создавање подобар социо-економски живот во хармонија со природата.

Заинтересирани апликанти може детално да се информираат околу потребната документација за аплицирање на линковите подолу, сите документите потребни за апликација се достапни на македонски и албански јазик, и секој апликант може да го избере јазикот на кој сака да аплицира.

Краен рок за доставување на апликациите е 7 септември, 2023 година до 16.00ч. Документацијата треба да се испрати по електронски пат на следнава е-маил адреса: contact@cnvp-eu.org

Можност за поставувања на прашања до 1ви септември, 2023 година до 16.00ч. Сите прашања од страна на апликантите може да се испратат на мејл адресата: questions@cnvp-eu.org

Во периодот на отворениот повик за доделување на грантови ќе се одржат неколку инфо сесии и тоа од 21 до 25 август на кои потенцијалните апликанти ќе можат да постават прашања врзани со документацијата која треба да се достави. Точната локација на инфо сесиите ќе биде навремено објавена на веб страната на ЦНВП како и на официјалните страни на социјалните медиуми на ЦНВП.

Документи на македонски јазик:

 

CNVP Maqedonia e Veriut shpall thirrje të hapur për ndarjen e granteve si pjesë e projektit "Përdorimi i Qëndrueshëm i Burimeve Natyrore në Korab-Koritnik, Malin Sharr dhe Alpet Shqiptare", i mbështetur financarisht nga Fondi i Natyrës “Prespa-Ohri” (PONT).

Mundësi për të aplikuar kanë organizatat joqeveritare lokale, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, komunat, fermerët e regjistruar individualë dhe komunitetet lokale, në territorin e Parkut Kombëtar të Mavrovës dhe Parkut Kombëtar të Malit Sharr (Maqedonia e Veriut), konkretisht në komunat e Tearcës, Jegunovcës, Tetovës, Bogovinës, Vrapçishtit, Gostivarit dhe Mavrovës-Rostushës.

Grantet synojnë të mbështesin komunitetet lokale, duke promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe turizmin e bazuar në natyrë në drejtim të krijimit të një jete më të mirë socio-ekonomike në harmoni me natyrën.

Aplikantët e interesuar mund të marrin informacion të detajuar për dokumentacionin e nevojshëm për aplikim në lidhjet e mëposhtëm, të gjitha dokumentet e nevojshme për aplikim janë në dispozicion në gjuhën maqedonase dhe shqipe, dhe secili aplikues mund të zgjedhë gjuhën në të cilën dëshiron të aplikojë.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është 7 shtator, 2023 deri në orën 16.00. Dokumentacioni duhet të dërgohet në mënyrë elektronike në adresën e mëposhtme të e-mailit: contact@cnvp-eu.org

Mundësia për parashtrimin e pyetjeve është deri më 1 shtator 2023, deri në orën 16:00. Të gjitha pyetjet nga ana e aplikantëve mund të dërgohen në adresën e e-mailit: questions@cnvp-eu.org

Gjatë periudhës së thirrjes së hapur për ndarjen e granteve, do të mbahen disa sesione informative nga 21 deri më 25 gusht, ku aplikantët e mundshëm do të mund të bëjnë pyetje në lidhje me dokumentacionin që duhet të dorëzohet. Vendndodhja e saktë e sesioneve informative do të publikohet me kohë në faqen e internetit të CNVP-së, si dhe në faqet zyrtare të CNVP-së në mediat sociale.

Dokumentacion në gjuhën shqipe: